Zatvori oglas

Lekcije o zaštiti osobnih podataka

Sljedeće informacije daju se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. travnja XNUMX. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, skraćeno kao Opća uredba o zaštiti osobnih podataka ili GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu "GDPR").

Identitet administratora: TEXT FACTORY s.r.o., sjedište Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, poštanski broj: 613 00, ID broj: 06157831, registrirano kod Regionalnog suda u Brnu, odjel C, spis 100399 (u daljnjem tekstu samo kao "administrator").

Kontakt podaci administratora: poštanska adresa: Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, poštanski broj: 613 00, e-pošta: info@textfactory.cz.

Svrha obrade osobnih podataka: Potreba da se osigura autorizacija posjetitelja web stranica kojima upravlja TEXT FACTORY s.r.o. da aktivno doprinose objavljenim člancima ili unutar foruma za raspravu i koriste prava TEXT FACTORY s.r.o. kao administratora ovih foruma za raspravu na temelju legitimnih interesa TEXT FACTORY s.r.o. prema uz članak 6. stavak 1. slov f) GDPR i za ispunjavanje zakonskih obveza (čl. 6. stavak 1. točka c) GDPR).

Pravni razlozi za obradu osobnih podataka uglavnom su navedeni u interesu administratora za pravilno vođenje rasprava i doprinosa bez povrede javnog prava ili prava drugih osoba, u ostvarivanju prava na odobravanje samo odabranih doprinosa, prava na brisanje doprinosa , osobito ako bi prilozi u raspravi bili u suprotnosti sa zakonskim propisima, sadržavali bi vulgarne ili nepristojne izraze i uvrede, izraze agresije i ponižavanja, promicali bi bilo kakvu diskriminaciju (osobito rasnu, nacionalnu, vjersku, temeljenu na spolu). , zdravstveno stanje), zadirali u pravo na zaštitu osobnosti fizičkih osoba i pravo na zaštitu imena, ugleda i privatnosti pravnih osoba, odnosili bi se na poslužitelje koji sadrže warez, pornografiju ili sadržaj tzv. pod nazivom "deep web", konkurentskim medijima, ili bi formirali reklamne poruke ili upućivali na e-trgovine i sl. Administrator kao administrator ima pravo zabraniti u slučaju opetovanog kršenja uvjeta diskutantu da trajno doprinose raspravama i forumu te je iz tog razloga potrebna prethodna registracija.

U tu svrhu administrator obrađuje vaše:

 • identifikacijske podatke (ime, prezime),
 • kontakt podaci (e-mail adresa),
 • podatke o IP adresi uređaja fizičke osobe kao komentatora s kojeg se prijavio.
 • ako su ti podaci dostavljeni.

Pružanje osobnih podataka u navedenu svrhu nije zakonski ili ugovorni uvjet nužan za sklapanje bilo kojeg ugovora. Stoga niste dužni dati osobne podatke administratoru. Međutim, ako ne date osobne podatke za obradu, neće biti moguće obraditi vaš zahtjev u vezi s mogućnošću (a) aktivnog doprinosa objavljenim člancima ili unutar foruma za raspravu na web stranicama kojima upravlja TEXT FACTORY s.r.o.

Osobni podaci se obrađuju automatski, ali se mogu obrađivati ​​i ručno. Međutim, u vezi s obradom osobnih podataka u svrhu omogućavanja kupnje/prodaje unutar internetskog bazara, niste predmet bilo kakve odluke temeljene isključivo na automatiziranoj obradi koja bi za vas imala bilo kakve pravne učinke ili značajno utjecala na vas u bilo kojem Drugi nacin.

Kategorija primatelja obrađenih osobnih podataka: samo administrator. Administrator nema namjeru prenositi osobne podatke u treću zemlju izvan Europske unije. Administrator ima pravo obradu osobnih podataka povjeriti izvršitelju obrade koji s upraviteljem ima sklopljen ugovor o obradi te daje dostatna jamstva za zaštitu Vaših osobnih podataka.

Razdoblje pohrane osobnih podataka: Administrator čuva osobne podatke 5 godina od trenutka njihove dostave.

Vaša prava kao ispitanika vezana uz obradu osobnih podataka:

Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo od administratora zatražiti potvrdu da li administrator obrađuje vaše osobne podatke ili ne. Ako se vaši osobni podaci obrađuju, također imate pravo pristupa njima zajedno sa sljedećim informacijama o:

 • svrhe obrade;
 • kategorije dotičnih osobnih podataka;
 • primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti dostupni;
 • planirano razdoblje za koje će se osobni podaci čuvati, ili ako se ono ne može odrediti, kriteriji po kojima se to razdoblje utvrđuje;
 • postojanje prava od upravitelja zahtijevati ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničenje njihove obrade ili pravo na prigovor na tu obradu;
 • pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
 • sve dostupne informacije o izvoru osobnih podataka;
 • postoji li automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje, o korištenom postupku, kao i značenju i predviđenim posljedicama takve obrade.

Administrator će Vam dostaviti kopiju obrađenih osobnih podataka. Za drugu i svaku sljedeću kopiju administrator ima pravo naplatiti razumnu naknadu temeljenu na administrativnim troškovima.

Pravo na ispravak

Vaše je pravo da administrator bez nepotrebnog odgađanja ispravi netočne osobne podatke koji se tiču ​​Vas. Uzimajući u obzir svrhe obrade, također imate pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje (“pravo na zaborav")

Imate pravo zatražiti od administratora brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas bez nepotrebnog odgađanja ako je naveden jedan od sljedećih razloga:

 • osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • povukli ste privolu na temelju koje su podaci obrađeni i ne postoji drugi pravni razlog za obradu;
 • osobni podaci obrađeni su nezakonito;
 • osobni podaci moraju biti izbrisani radi ispunjavanja zakonske obveze;
 • osobni podaci su prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva.

Pravo na brisanje ne primjenjuje se ako je dana zakonska iznimka, posebno zato što je obrada osobnih podataka nužna za:

 • ispunjenje zakonske obveze koja zahtijeva obradu prema pravu Europske unije ili države članice koje se odnosi na upravitelja;
 • za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti od voditelja obrade da ograniči obradu osobnih podataka u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

 • uskratite točnost obrađenih osobnih podataka, obrada će biti ograničena na vrijeme potrebno da administrator provjeri točnost osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita, a vi odbijate brisanje osobnih podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • administrator više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi trebate za određivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • prigovorili ste obradi prema članku 21. stavku 1. GDPR-a, dok se ne provjeri nadjaču li legitimni razlozi administratora nad vašim legitimnim razlozima.

Ako je obrada ograničena, osobni podaci, osim njihove pohrane, mogu se obrađivati ​​samo uz vaš pristanak, ili u svrhu utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, ili u svrhu zaštite prava drugog fizičkog ili pravne osobe, ili iz razloga važnog javnog interesa Europske unije ili države članice.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo zatražiti od administratora da vaše osobne podatke obrađene automatski na temelju vašeg pristanka prenese drugom administratoru u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu. U ostvarivanju prava na prenosivost podataka imate pravo na izravni prijenos osobnih podataka od jednog voditelja obrade do drugog, ako je to tehnički izvedivo.

Kao subjekt osobnih podataka, svoja prava proizašla iz obrade osobnih podataka možete ostvariti u bilo kojem trenutku kontaktiranjem administratora na poštansku adresu: Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, poštanski broj: 613 00, e-poštom na adresu: info@textfactory.cz.

Način davanja informacija

Administrator daje podatke u pisanom obliku. Ukoliko kontaktirate administratora elektroničkim putem na njegovu e-mail adresu, podaci će vam biti dostavljeni elektroničkim putem, osim ako ne zatražite da vam budu dostavljeni u papirnatom obliku.

Svu komunikaciju i očitovanja u svezi s ostvarenim pravima upravitelj pruža bez naknade u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od jednog (1) mjeseca od ostvarivanja prava. Upravitelj ima pravo produljiti tako utvrđeni rok za dva (2) mjeseca ako je to potrebno, a s obzirom na složenost i broj zahtjeva. Administrator je dužan obavijestiti nositelja podataka o produljenju postavljenog roka, uključujući razloge.

Administrator zadržava pravo naplatiti vam razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove povezane s pružanjem traženih podataka ili odbiti udovoljiti zahtjevu, ako se vaša prava ostvaruju neopravdano ili nerazmjerno, posebice zato što se ponavljaju.

Pravo na podnošenje prigovora

Pritužbu u vezi s aktivnostima administratora ili primatelja osobnih podataka možete podnijeti pisanim putem na poštansku adresu administratora Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, poštanski broj: 613 00, e-poštom na adresu: info@textfactory. cz, osobno u sjedištu upravitelja. Iz prigovora mora biti vidljivo tko ga podnosi i koji je njegov predmet. U suprotnom, ili ako je potrebno postupati po prigovoru, administrator će Vas pozvati da isti dopunite u navedenom roku. Ukoliko prigovor nije kompletiran i postoji nedostatak koji onemogućuje njegovo razmatranje, isti se ne može obrađivati. Rok za rješavanje prigovora je 30 kalendarskih dana i počinje teći prvi radni dan nakon dostave prigovora. Žalbe se rješavaju bez nepotrebnog odgađanja.

Ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi način pravne ili sudske zaštite, imate pravo podnijeti pritužbu Uredu za zaštitu osobnih podataka sa sjedištem u Plk. Sochora 27, Prag 7, poštanski broj: 170 00, broj telefona +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka krši bilo koju od odredbi GDPR-a.

.